உங்கள் நம்பிக்கையைப் பகிர்ந்துகொண்டு கடவுளைப் பற்றி பேசுவது எப்படி


கடவுளின் பண்புகள் மற்றும் குணங்கள் பற்றிய விவாதம் வரும்போது நாம் பொதுவாக சொல்வது.

என் ஆண்டவர்…” என்றும், 


"என் ஆண்டவர் இப்படி இருக்க வேண்டும் ..." என்று சொல்லுவோம்.


அனால் நம் ஆண்டவர் அமைதியாகவும் மென்மையாகவும் கிசுகிசுக்கிறார், 


"நான் யார் என்று நான் சொல்கிறேன்."


எல்லையற்ற அனைத்தையும் அறிந்த, அனைத்தையும் கொண்ட, சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளை நாம் அவரை தவறாக சித்தரிக்கிறோம், ஏனென்றால் நம் வரையறுக்கப்பட்ட  புரிதலால் நாம்  அவரை நம்புகிறோம்.


ஏசாயா எழுதினார்…

"என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பூமியைப்பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ, அப்படியே உங்கள் வழிகளைப்பார்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் நினைவுகளைப்பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது." ஏசாயா 55:8-9

அவர் யார் மற்றும் பரலோகத்தின் இந்தப் பக்கத்தை அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நாம் ஒருபோதும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது.


அதுபரவாயில்லை.


இந்த உண்மை தான் அவரை பற்றி நம்மை கேட்பது, தேடுவது மற்றும் தெரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.


அவரைப் பற்றி மட்டுமல்ல, அவரை அறிந்து கொள்வதும்நமது விருப்பம், இது பைபிளைப் வாசிக்கவும் படிக்கவும் தொடர்ந்து நம்மை தூண்டுகிறது. 


அவருடைய ஆவியின் ஞானத்திற்கும் வழிகாட்டுதலுக்கும் பிரார்த்தனையுடனும் தாழ்மையுடனும் கவனமாகக் கேட்கும்படி அவரைத் தெரிந்துகொள்வது என் விருப்பம்.


இயேசு சொல்கிறார்.

"மேலும் நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறதாவது: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும். ஏனென்றால், கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்." லூக்கா 11:9-10.

ஆகவே,நாம்  அவரை அறிந்திருக்க, நேசிக்க என்று நாம் உண்மையாகக் கேட்போம், தேடுவோம், தட்டுவோம்!


நம் நம்பிக்கையைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் நம்மில் பலர் பயப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் இதுதான். . . கடவுளைப் பற்றி பேச நாம் ஏன் தயங்குகிறோம். கடவுள் யார் என்பதைப் பற்றி பேசும்போது தவறாகிவிடுமோ என்று பயப்படுவதால், நம் விசுவாசத்தைப் பற்றி நாம் அமைதியாக இருக்கிறோம்.


ஆனால் “போய் சொல்லுங்கள்” என்ற இயேசுவின் கட்டளை என்ன?


நம்முடைய விசுவாசத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வது, கடவுள் யார் என்பதை "சொல்வதற்கும்", மேலும் அவர் நமக்காகச் செய்ததைச் சொல்வதற்கும் குறைவாக இல்லை.


இயேசு பேய்களிடமிருந்து விடுவித்த மனிதரிடம் சொன்ன வார்த்தைகளைப் பாருங்கள்.

"பிசாசுகள் நீங்கின மனுஷன் அவரோடேகூட இருக்கும்பட உத்தரவு கேட்டான். இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார். அந்தப்படி அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தினான்." லூக்கா 8:38-39

அது அவ்வளவு எளிமையானதாக இருக்கலாம். . . கடவுள் நமக்காகச் செய்ததை மற்றவர்களுக்குச் சொல்ல கடவுள் கொடுத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும்பயன்படுத்துங்கள். அவர் நம்மை மன்னித்துவிட்டார், நம்மை நெருங்கிப்அணைத்தார், நமக்கு வலிமை அளித்தார், அவருடைய சத்தியத்தைகூறினார், அவருடைய சிறந்த வழியைக் காட்டினார் என்று கூறுங்கள்.


"கடவுளையும் அவரைப் பற்றியும் எனக்குத் தெரியும்" என்ற மனப்பான்மையைக் கொண்ட ஒரு பெருமைமிக்க பரிசேயராக இருப்பதற்கும்,குழந்தை தங்கள் தந்தையை அறிய வேண்டும் என்று விரும்பும் ஒரு தாழ்மையான நம்பிக்கை நிறைந்த குழந்தை என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.


பவுல் எழுதினார்…

அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரைத் தொழுதுகொள்ளுவார்கள்? அவரைக்குறித்துக் கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படிக் கேள்விப்படுவார்கள்? ரோமர் 10:14

கடவுள் யார், அவர் நமக்காக என்ன செய்தார் என்பதை மக்களுக்குச் சொல்ல நீங்களும் நானும் அழைக்கப்படுகிறோம்.


உங்கள் நம்பிக்கையைப் பகிர்ந்துகொள்வது மற்றும் கடவுளைப் பற்றி பேசுவது எப்படி.


தெரிந்துகொள்ளும் விருப்பத்துடன் தொடங்குங்கள்…


கடவுள் பைபிளில் இருக்கிறார் என்று யார் கூறினார்.


"நான் எல்லாம் வல்ல கடவுள்." ஆதியாகமம் 17:1


கர்த்தர் சொன்னார், நான் என் மக்களின் துன்பங்களைக் கண்டேன். . . அவர்களுடைய துன்பங்களைப் பற்றி நான் கவலைப்படுகிறேன். " யாத்திராகமம் 3:7


தேவன் மோசேயை நோக்கி, "இருக்கிறவராக இருக்கிறேன்" என்று சொன்னார்.


"நான் கர்த்தர், உங்கள் கடவுள்." யாத்திராகமம் 6:7


‘உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராக இருப்பதால் பரிசுத்தமாக இருங்கள்.’ லேவியராகமம் 19:2


"நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன்". ஏசாயா 41:10


"நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன்." ஏசாயா 42:8


"நான் முந்தினவரும், நான் பிந்தினவருந்தானே; என்னைத்தவிர தேவன் இல்லை" ஏசாயா 44:6


"என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்." ஏசாயா 55:8


"மேன்மைபாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டக்கடவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; இவைகளின்மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்." எரேமியா 9:24


"யாவனாகிலும் தன்னை நான் காணாதபடிக்கு மறைவிடங்களில் ஒளித்துக்கொள்ளக்கூடுமோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; நான் வானத்தையும் பூமியையும் நிரப்புகிறவர் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்." எரேமியா 23:24


"இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? "எரேமியா 32:27


"இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஒமெகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்." வெளிப்படுத்தல்  1:8


கடவுள் ஒரு…

 • சர்வவல்லவர்
 • எப்போதும் இருக்கும் கடவுள்
 • பரிசுத்தர்
 • ஆண்டவர் 
 • கவனிப்பவர்
 • நீதிமான்
 • எல்லாம் வல்ல கடவுள்
 • நித்திய ஜீவன்
 • அனைத்தையும் அறிந்தவர்
 • கருணையுள்ளவர்
 • அன்பானவர்
கேட்பது, தேடுவது, தட்டுவதை தொடருங்கள். . . விசுவாசத்தில் வளர அவர் உங்களுக்கு உதவுவார் என்றும், நீங்கள் எப்போதுமே அதிக வளர்ச்சியைப் பெறுவீர்கள் என்றும் நம்புங்கள்.

பிறகு

கடவுளைப் பற்றிப் பேசுங்கள் - கடவுளை அறிவது, நேசிப்பது, நம்புவது எப்படி என்று உங்கள் மக்களுக்குச் சொல்லுங்கள்.

உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கணமும் உங்கள் கதையைத் தயாரிக்கிறது. . . தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடைய கதை!

உண்மை என்னவென்றால், கடவுள் யார் என்பதைப் பற்றி நாம் பேச வேண்டியதில்லை, அவரை அறிந்து நம்புவதற்கான ஆசீர்வாதத்தைப் பற்றி அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும். 
அவர் நமக்காக என்ன செய்தார் என்பதை அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும், மேலும் தங்களைத் தாங்களே கேட்கவும், தேடவும், தட்டவும் அழைக்க வேண்டும்; ஆகவே, அன்பு, கருணை, கருணை, மற்றும் நாம் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அல்லது கற்பனை செய்யக்கூடிய எதையும் தாண்டி ஒரு அமைதியைக் கொடுக்கும் ஒருவரை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

தனிப்பட்ட நெருங்கிய அன்பானவர், நாம் தவறான தகவல்களாலும் தவறாக வழிநடத்தப்படும்போதும் நம் கவனத்தை ஈர்க்க நம் இதயங்களிலும் மனதிலும் பேச தயாராக இருக்கிறார்.

ஆகையால் சொல்லுங்கள்…

உங்கள் கதை என்ன? கடவுள் உங்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்? இயேசுவை அறிந்ததும் நம்புவதும் உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றியது?

உங்கள் நம்பிக்கையைப் பகிர்ந்து கொள்ள இன்றைய தினத்தை விட சிறந்த நாள் எதுவுமில்லை என்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள்.

யோசித்துப் பாருங்கள், அங்கே யாரோ ஒருவர் இருக்கிறார், அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுள் எழுதும் கதையைக் கேட்க தயாராகி வருகிறார். இயேசுவை அறிந்துகொள்வதும் நேசிப்பதும் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றியமைத்தது என்பதையும், அவர் எப்போதும் எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை உங்களுக்குத் தருவதையும் கேட்க வேண்டிய ஒருவர் காத்திருக்கிறார்.

உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் செய்த அனைத்தினாலும், கடவுள் தான் அவர் என்று சொல்வதை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள், அவர் செய்வார் என்று அவர் சொல்வதை எப்போதும் செய்கிறார். 
நீங்கள் அவர்களுடன் கடவுளைப் பற்றி பேச வேண்டும்.


Post a Comment

Previous Post Next Post